اعتماد به سقف سایت فرمانداری میبد!۲۳ آبان ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۲


اینکه فرماندار میبد در دوره فرمانداری خود خوب کار کرده است یا نه باید از مردم سوال شود زیرا اگر خوب کار کرده باشد وظیفه او و اگر در انجام وظایفش کوتاهی کرده باشد باید پاسخگوی مردم در این دنیا و آخرت باشد لذا مسئولین باید پاسخگوی مردم باشند نه اینکه سایت دولتی بنا به صلاح خود از مسئول خود تقدیر و تشکر نماید.