کتابدار میبدی به جشنواره قصه گویی استان راه یافت۱۱ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۱


۲۲نفر از کتابداران بخش کودک کتابخانه های عمومی استان یزد در نوزدهمین جشنواره قصه گویی کانون شرکت کردند که در نهایت خانم ها خدیجه خوشنویس از شهرستان یزد، فاطمه السادات موسوی از شهرستان اردکان، حمیده حایری از شهرستان مهریز، مریم علیخانی از شهرستان میبد و مریم ریحانی از شهرستان تفت، موفق شدند به بخش استانی این جشنواره راه پیدا کنند.