عدم حمایت رسانه های میبد و هتک حرمت مجلس شهید۲۰ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۶


عدم حمایت رسانه های میبد باعث هتک حرمت مجلس شهید دلواری در هفته گذشته شد؛